การซ่อมแซมและบารุงรกั ษา

การซ่อมแซมและบารุงรกั ษา

การซ่อมแซม มู่ลี่

การซ่อมแซมทาความสะอาดและบารุงรักษามู่ลี่ด้วยมือหรือมู่ลี่ไฟฟ้าเราให้บริการอัปเกรด,ออกแบบใหม่,แก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนี้ให้คุณได้รับถึงความสะดวกความสบาย

ทุกขนาดของโครงการที่อยู่อาศัยได้ตลอดเวลาหรือการดูแลมู่ลี่และผ้าม่านที่มีความพิเศษในการดูแลรักษาไปจนถึงผ้าม่านในส านักงานขนาดใหญ่,ศูนย์การค้าหรือในด้านธุรกิจต่างๆ

เรามีบริการซ่อมแซมที่ครอบคลุมสาหรับผลิตภัณฑ์ของเราและมีความเชี่ยวชาญในการซ่อมแซมอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

Grupo 5423

การดูแลมู่ลี่ไฟฟ้าและผ้าม่านไฟฟ้า

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการบารุงรักษาทั้งมู่ลี่และผ้าม่านของคุณได้ซึ่งรวมถึง:

– บริการเต็มรูปแบบส าหรับการแก้ไขและซ่อมแซม

– การบารุงรักษาที่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการถอดประกอบ,การประกอบและตรวจสอบ

– ซึ่งทาให้มู่ลี่และผ้าม่านของคุณยังสวยและดูดีอยู่เสมอ

-เปลี่ยนรางมูลี่หรือผ้าม่านใหม

การซ่อมแซมและบารุงรักษามู่ลี่ไฟฟ้าและม่านไฟฟ้าสาหรับบ้าน,ส านักงานและอื่นๆโดยมีช่างผู้มีประสบการณ์ของเราจะดูแลมู่ลี่และผ้าม่านของคุณให้กลับมาทางานใหม่ได้อีกครั้งในเวลาไม่นาน

เรามีประสบการณ์อย่างดีในการซ่อมมู่ลี่และผ้าม่านตั้งแต่อุปกรณ์เบื้องต้นไปจนถึงมอเตอร์ระบบควบคุมและการตั้งโปรแกรมใหม่การท างานของเราจะส าเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน

การให้บริการทั้งหมดรวมถึ:

-รีโมทหรือติดผนังควบคุมการเปลี่ยนหรือตั้งโปรแกรมใหม

-เปลี่ยนมอเตอร์

-การตั้งค่ามอเตอร์ใหม

-การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ

-ซ่อมแซมผ้าม่านภายนอกอาคาร

-สัญญาในการบ ารุงรักษา

บริการด้านขนส่ง

เราให้บริการขนส่งและรับส่งสินค้าทั้งลูมู่ลี่และผ้าม่านของคุณด้วยทางบริษัทของเราเอง

โทรหาเราได้ที่06 5123 3293หรือติดต่อเราผ่านLine (Styleblind) เพื่อนัดหมายเข้าบริการหรือขอทราบรายละเอียดและการซ่อมแซมฉุกเฉินและบริการอย่างต่อเนื่อง

การซ่อมแซมฉุกเฉินและบริการอย่างต่อเนื่อง

หากคุณต้องการทราบเกี่ยวกับข้อกาหนดในการซ่อมหรือบารุงรักษาสาหรับผลิตภัณฑ์ของเราโปรดติดต่อเราได้ทันที

โชว์รูมและโรงงานของเราเปิดทาการตั้งแต่8.00 น. ถึง18.00 น. วันจันทร์ถึงวันเสาร์