แอร์คลีนเท็กซ์

ขอแนะนำ แอร์คลีนเท็กซ์ ผ้าชนิดใหม่ที่จะเปลี่ยนแสงอัลตราไวโอเลตในโอโซนและทำให้อากาศบริสุทธิ์

 +66 81 831 5946

แอร์คลีนเท็กซ์

วิธีทดสอบเองที่บ้าน ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพอากาศภายในบ้าน อาคาร สำนักงาน หรือพื้นที่ภายในทั้งหลายที่เราอยู่อาศัยเป็นหลัก

เราควรดูแลสุขภาพโดยการสูดอากาศที่บริสุทธิ์และหาทางแก้ปัญหาเมื่อพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีมลพิษทางอากาศ

จากงานวิจัยของหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) พบว่า คนส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพ เมื่อคุณภาพอากาศในอาคารแย่กว่าอากาศภายนอก 2-5 เท่า

TVOC (สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด) จากของแข็งหรือของเหลวบางชนิด ระเหยหรือระเหิดออกมาในรูปของแก๊ส

จากการวิจัยของ EPA พบว่า การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารประกอบเคมีอินทรีย์ ผู้ใช้หรือบุคคลรอบข้างอาจเสี่ยงต่อการสัมผัสสารที่มีค่ามลพิษที่สูงมากได้

และสารนั้นอาจยังล่องลอยอยู่ในอากาศที่ระดับความเข้มข้นสูง แม้ผู้ใช้จะเลิกใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปแล้วก็ตาม

ตัวอย่างของสารเหล่านี้ ได้แก่ สารกลุ่มอัลดีไฮด์ เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์ อะซีตัลดีไฮด์ สารจำพวกเอทิลีน และแอมโมเนีย เป็นต้น ฟอร์มาลดีไฮด์ (CH2O) – เป็นแก๊สไม่มีสี แต่มีกลิ่นฉุน ติดไฟได้ที่อุณหภูมิห้อง

การสัมผัสฟอร์มาลดีไฮด์อาจมีผลเสียต่อสุขภาพ

TESTING AIRCLEANTEX

การทดลองด้านล่างนี้ใช้ผ้าสิ่งทอทดสอบความสามารถในการลด TVOC และสารฟอร์มาลดีไฮด์

โดยใช้เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ Ae Steward ในการทดสอบและประเมินผล

โดยอ้างอิงงานวิจัยของ EPA

ในการประเมินผลการทดลอง ต้องทำการวัดค่าเริ่มต้นก่อนการทดลอง

สำหรับวัสดุทดสอบแต่ละแบบก่อน มีการจำลองการสร้าง TVOC และฟอร์มาลดีไฮด์ขึ้นในพื้นที่ปิดโดยใช้เอทานอล

และทำการจดบันทึกความเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ TVOC และฟอร์มาลดีไฮด์เป็นช่วง ๆ เมื่อเวลาผ่านไป

จากนั้นค่าที่บันทึกได้จากการทดสอบกับผ้าแต่ละแบบถูกนำมาเปรียบเทียบในรูปของตาราง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความชื้น – ความชื้นสัมพัทธ์ในห้อง (RH: ต่ำกว่า 60% T: 23°C)

ขนาดตัวอย่าง: 30×30 ซม.  ปริมาตรของห้องทดสอบ: 3 ลิตร

ตรวจวัดคุณลักษณะวัตถุและคุณภาพอากาศโดย Ae Steward:

คำอธิบายผล:

T0 – ค่าสูงสุด ทดสอบกับวัตถุดิบ (ค่าเริ่มต้น)
T1 – ค่าสูงสุด ทดสอบหลังใช้ผ้าสิ่งทอ
T2 – ค่าที่วัดได้หลังจากการทดลองนับจากหลัง T1 ไป 5 นาที
T3 – ค่าที่วัดได้หลังจากการทดลองนับจากหลัง T2 ไป 5 นาที
T4 – ค่าที่วัดได้หลังจากการทดลองนับจากหลัง T3 ไป 5 นาที

ผลการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด (TVOC) และฟอร์มาลดีไฮด์ในอากาศ

ผลการทดลองพบว่าผ้าสิ่งทอที่ใช้ทดสอบทั้งหมดมีศักยภาพในการลด TVOC และฟอร์มาลดีไฮด์ในอากาศ
ผลการทดลองพบว่าผ้าสิ่งทอมีศักยภาพในการกำจัดมลพิษในอากาศ